Đóng hay mở cửa?

Chủ đề đầu tiên của k-Café tập trung bàn về hiện tượng nóng nhất trong kinh tế – chính trị năm 2016: tự do thương mại. Một quốc gia được lợi gì khi mở cửa và mua bán hàng hóa với các quốc gia khác? Thương mại ảnh hưởng đến nền kinh tế, bất bình đẳng thu nhập, và chính trị như thế nào? Nếu có điều kiện làm chính sách, ra chính sách nào là tối ưu?

Mời các bạn đọc về chủ đề này lần lượt theo các bài viết sau: